Polityka prywatności

Spis treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(dalej zwana: Polityką)

Bezpieczeństwo użytkowników naszego Serwisu, podobnie ja bezpieczeństwo naszych klientów, kontrahentów i dostawców (zwanych łącznie dalej: Podmiotami danych) jest dla nas niezwykle ważne. Mając na uwadze wasze słuszne interesy, chęć realizacji najwyższych standardów ochrony danych osobowych oraz dostosowując nasze działania do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanego: RODO) poniżej przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się w związku z przetwarzaniem danych osobowych naszych użytkowników.

W przypadku użycia poniżej słów, pojęć, sformułowań lub wyrażeń innych niż nazwy własne, a pisanych z wielkiej litery, oznacza to, iż będą one miały znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu internetowego.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Kempa  prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marek Kempa, posiadający NIP: 8792587248, REGON: 369238477 oraz adres do korespondencji Grudziądzka 55B/20, 87-100 Toruń (dalej zwany: Administratorem).

W przypadku przetwarzania danych związanych z aktywnością w internecie z wykorzystaniem plików Cookies lub innych zbliżonych technologii, administratorem danych może być także jeden lub więcej podmiotów współpracujących z Administratorem.

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administrator informuje, iż jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, sposobu i zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji w zakresie wykonywanej działalności Administratora można kierować:

 • Pisemnie: na adres korespondencyjny wskazany powyżej za pośrednictwem przesyłek pocztowych;
 • Głosowo: pod numerem telefonu, tj. +48517807835
 • Elektronicznie: na skrzynkę poczty elektronicznej, tj. obstawiamyinfo.rodo@gmail.com.

2.   Administrator nie jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.   Administrator, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą niezwłocznie udziela odpowiedzi na kierowane do niego pytania w związku z ochroną danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4.   Administrator informuje, że skierowanie zapytania dotyczącego przetwarzania danych osobowych w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej może skutkować opóźnieniem w udzielaniu odpowiedzi na kierowane do niego zapytania ze względów organizacyjnych i logistycznych.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH, DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administrator informuje, że typowymi kategoriami danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez niego są:

 • dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, pseudonim (Login);
 • dane cyfrowe, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika Serwisu internetowego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, pliki Cookies;
 • dane kontaktowe, w szczególności: adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • dane rozliczeniowe, w szczególności: firma, adres wykonywanej działalności, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.

2.   Administrator informuje, że powyższe dane osobowe uzyskuje bezpośrednio od Podmiotów danych.

3.   Administrator informuje, iż podanie przez Podmioty danych ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne między innymi w celu:

 • realizacji odpowiedzi na przesyłane pytania, w tym te dotyczące oferowanych usług, a kierowane drogą telefoniczną, mailową lub pocztową;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego, w zakresie w jakimUżytkownik Serwisu wykorzystuje funkcjonalności Serwisu;
 • zawarcia umowy oraz świadczenia na rzecz Użytkowników Serwisu usług, w szczególności zawarcia umowy o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie;
 • wykonania umowy, w tym ochrony praw obu stron stosunku prawnego;

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja ww. działań lub skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług.

4. Administrator informuje, iż podanie przez Podmioty danych danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne także w celu realizacji przysługujących im uprawnień tak związanych ze skargami lub reklamacjami, jak i wynikających z przepisów RODO. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja ww. działań przez Administratora.

5.   Administrator informuje, iż stosuje wszelkie wynikające z przepisów prawa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zasadę minimalizmu. W związku z powyższym możliwe jest, że Administrator przetwarza jedynie niektóre z danych wskazanych w pkt 1 powyżej, które są niezbędne do realizacji danego celu i w zakresie wynikającym z podstawy przetwarzania.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe Podmiotów danych w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej ze wskazanych poniżej przepisów:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane przez Podmioty danych pytania jakąkolwiek drogą kontaktu; świadczenia usług, np. Newsletter, Rejestracja i Prowadzenie Konta; w zakresie w jakim przetwarzanie tych danych nie następuje na innej podstawie prawnej oraz wyłącznie w zakresie w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz zapytania telefoniczne; zawarcia i wykonania umów, w tym utworzenia Konta i zarządzania tym Kontem; przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, podjęcia działań na żądanie Podmiotów danych przed zawarciem umowy; a także w celach kontaktu z naszymi partnerami handlowymi i Podmiotami danych, w szczególności w celu nawiązania współpracy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie realizacji zapytań dotyczących reklamacji, gwarancji, wniosków, skarg; realizacji zapytań dotyczących danych osobowych; realizacji obowiązków księgowych, podatkowych i rachunkowych; prowadzenia dokumentacji do której prowadzenia Administrator jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności oceny i analizy aktywności Użytkowników Serwisu; wykonania zawartych umów; ochrony praw Administratora lub osób trzecich; dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi; zapewnienia zgodności wykonywanej działalności i sposobów przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie z przepisami o ochronie danych osobowych, rachunkowymi i podatkowymi; w celu kontaktu z Użytkownikami Serwisu internetowego, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych może być uzasadniony interes Administratora.

2.   Administrator informuje, iż nie przetwarza danych Podmiotów danych w innych celach niż wskazane powyżej, a w przypadku woli wykorzystania tych danych osobowych do celów innych niż wskazane powyżej Administrator poinformuje uprzednio o przetwarzaniu danych osobowych także w innych celach ze wskazaniem nowego celu przetwarzania danych osobowych.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów danych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania od Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.   Ponadto dane osobowe Podmiotów danych mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe w związku z realizacją powierzonych im przez Administratora umów, w tym:  

 • podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi,
 • partnerom handlowym,
 • podmiotom współpracującym,
 • dostawcom usług oraz podwykonawcom,

w szczególności w zakresie usług prawnych i doradczych, usług księgowych i podatkowych, usług kurierskich i pocztowych, usług IT, usług hostingowych i serwerowych, usług związanych z przygotowywaniem i wysyłką Newslettera, usług badania i analizy statystyk oraz reklam;

3.   Ponadto, dane osobowe Podmiotów danych mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom lub organom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

4.   Przekazane na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej dane osobowe w zależności od uzgodnień umownych lub okoliczności podlegają przetwarzaniu przez te podmioty na polecenie Administratora (podmioty przetwarzające) albo podmioty te samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (są odrębnymi administratorami).

5.   W zakresie w jakim Administrator określa samodzielnie cele przetwarzania oraz korzysta z pomocy procesorów przekazanie danych osobowych następuje w oparciu o zawartą z tym podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Administrator informuje, że okres przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych jest zależny od celu, w związku z którym ww. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane przez Administrator jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 • do czasu wycofania przez Podmiot danych udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie tych danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody;
 • okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora;
 • okres czasu na jaki zawarta została umowa, okres realizacji zawartej umowy, okres wynikający z norm prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego;
 • okres czasu wynikający z właściwych przepisów prawa, przez który przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne m.in. ze względu na konieczność udokumentowania wykonywania przez Administratora działalności zgodnie z prawem;
 • okres czasu, który jest niezbędny do ochrony praw i roszczeń Administratora i podmiotów trzecich oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora przez podmioty trzecie;
 • okres czasu wskazany przez właściwe przepisy prawa jako termin przedawnienia roszczeń prywatnoprawnych oraz publicznoprawnych;
 • okres prowadzonych wszelkiego rodzaju kontroli u Administratora przez powołane do tego na mocy właściwych przepisów prawa organy;
 • okres prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub innymi organami uprawnionymi do rozstrzygania sporów;
 • upływ ważności/wygaśnięcie plików Cookies.

2.   Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych okresów, dane osobowe Podmiotów danych zostaną trwale usunięte.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator informuje, iż w związku z realizacją niektórych celów przetwarzania danych, w szczególności w związku z współpracą z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także badaniem i analizą danych oraz prowadzeniem statystyk dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Administrator informuje, iż nie podejmuje on w stosunku do Podmiotów danych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności Administrator informuje, iż nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator informuje, iż stale monitoruje poziom zabezpieczeń oraz aktualizuje i ulepsza systemy bezpieczeństwa i przetwarzania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie przetwarzanych danych osobowych. Administrator podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie utracie jakichkolwiek danych osobowych, uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu czy utracie kontroli nad danymi. Administrator stale monitoruje rozwój technologii w zakresie ochrony danych osobowych, a także identyfikuje pojawiające się zagrożenia, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w formie elektronicznej.

2.   Administrator dokłada wszelkich starań w celu realizacji obowiązujących zasad związanych z przetwarzaniem danych, a ustanowionych na mocy RODO, w szczególności Administrator zapewnia poufność danych Podmiotów danych, a także ich integralność. Jednocześnie, Administrator ogranicza przetwarzanie danych wyłącznie do niezbędnego minimum stosując procedury rozliczalności oraz retencji danych osobowych. Powyższe jest realizowane w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

3.   Administrator realizując przyjęte standardy ochrony danych osobowych, przed przekazaniem danych osobowych Podmiotów danych podmiotom współpracującym i partnerom handlowym podejmuje działania mające na celu weryfikację stosowanych przez te podmioty standardów bezpieczeństwa, których poziom powinien odpowiadać standardom przyjętym przez Administratora.

X. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

1.   W związku z przetwarzaniem przeze Administratora danych osobowych, Administrator informuje, iż Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

2.   Zakres każdego z powyższych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO. Z ww. praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem w formie mailowej lub pisemnej.

3.   Administrator informuje, iż nie dysponuje infrastrukturą pozwalającą na identyfikację i utrwalanie połączeń głosowych, dlatego też w związku z realizacją zasady rozliczalności oraz koniecznością prawidłowej identyfikacji podmiotu, który żąda realizacji ww. praw, brak jest możliwości zrealizowania przysługujących praw za pośrednictwem połączenia głosowego. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ułatwienia realizacji praw dlatego też w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator w zakresie wynikającym z przepisów prawa udzieli niezbędnych instrukcji, w jaki sposób można skorzystać z przysługujących praw.

4.   W każdym czasie podmiotowi, którego dane są przez Administratora przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, tel. 606-950-000).

XI. MECHANIZM COOKIES

1.   Serwis wykorzystuje mechanizm Cookies. Cookies samodzielnie nie stanowią danych osobowych, gdyż nie zawierają danych identyfikujących użytkownika internetu, jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia (wykorzystywanie tego rodzaju plików Cookies nie prowadzi do pobrania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Użytkownika Serwisu internetowego);
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia(wykorzystywanie tego rodzaju plików Cookies nie prowadzi do pobrania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Użytkownika Serwisu internetowego).

2.   Wykorzystywane przez Serwis internetowy Cookies dzielą się na:

 • Cookies własne (pochodzące od Dostawcy Serwisu internetowego) wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika Serwisu, przechowywania informacji dotyczącej zgody Użytkownika Serwisu na korzystanie z plików Cookies oraz w celu dokonywania analiz, badań, a także w celu prowadzenia statystyk;
 • Cookies zewnętrzne (pochodzące od zewnętrznych dostawców), wykorzystywane w celu dokonywania analiz, badań, a także w celu prowadzenia statystyk.

3.   Mechanizm Cookies jest bezpieczny, jednak Użytkownik Serwisu internetowego ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia tego mechanizmu. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia mechanizmu Cookies niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać prawidłowo.

4.   Instrukcja postępowania w zakresie ograniczenia wykorzystywania mechanizmu Cookies znajduje się na stronie dostawcy przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy aktywne łącza prowadzące do witryn internetowych dostawców najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • przeglądarka Microsoft EDGE (https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);
 • przeglądarka Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);
 • przeglądarka Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);
 • przeglądarka Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/);
 • przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri35610/mac).  

5.   Serwis zawiera linki, odnośniki i aktywne łącza do innych stron internetowych. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych poza Serwisem.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka z uwagi na stały rozwój techniczny i technologiczny w zakresie zabezpieczeń danych osobowych, a także pojawiania się nowych zagrożeń dla ich ochrony może podlegać zmianom, przy czym zmiany te mogą następować w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.